Produkty

Henkel CX5 cement montażowy 5kg - Zdjęcie podstawowe

Henkel CX5 cement montażowy 5kg

Opis produktu:

CX 5        Zaprawa szybkowiążąca

Materiał do szyb­kich za­ko­twień ele­men­tów me­ta­lo­wych i pla­sti­ko­wych w be­to­nie, mu­rze lub w tyn­ku ce­men­to­wym. Prze­świt mię­dzy ele­men­tem ko­twio­nym a po­wierzch­nią otwo­ru mon­ta­żo­we­go nie po­wi­nien być więk­szy niż 20 mm. Ceresit CX 5 ma wła­ści­wo­ści wo­do­szczel­ne i nada­je się do ta­mo­wa­nia lo­kal­nych przecieków wo­dy. Nie za­wie­ra chlor­ków. Po­czą­tek wią­za­nia już po 4 min od za­ro­bie­nia wo­dą. Szyb­ko osią­ga wy­so­ką wy­trzy­ma­łość. Przy więk­szych prze­świ­tach sto­so­wać z do­dat­kiem pia­sku. Słu­ży tak­że do szyb­kie­go wy­peł­nia­nia ubyt­ków, wy­o­krą­gla­nia na­ro­ży itp. Mo­że być sto­so­wa­ny
we­wnątrz i na ze­wnątrz bu­dyn­ków.


ZUŻYCIE: ok. 1,6 kg/dm3 wypełnianej objętości

Produkt występuje w kategoriach
Prezentowane ceny są orientacyjnymi cenami brutto. Cena w sklepie może różnić się od prezentowanej ceny. Niniejsza prezentacja towarów nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Dla towarów na zamówienie i towarów, których stan magazynowy wyczerpał się, prezentowane ceny są jedynie orientacyjne i mogą znacznie różnic się od aktualnych. System aktualizacji danych o towarach aktualizuje dane cyklicznie. Ostatnia data i godzina aktualizacji są prezentowane wraz z towarem. W celu zakupu lub rezerwacji towaru nalezy skontaktować się ze sklepem. Zdjęcia produktów mogą różnić się od rzeczywistego wygladu towaru. Odwzorowania kolorów widziane na monitorze lub innym urządzeniu mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów produktu.


Zobacz wszystkie produkty

Trwa ładowanie...

Inspiracje

Trwa ładowanie...