Produkty

Henkel CX15 Cement montażowy 25kg - Zdjęcie podstawowe

Henkel CX15 Cement montażowy 25kg

Opis produktu:

CX 15        Zaprawa montażowa

Ceresit CX 15 służy do za­le­wa­nia ko­tew ma­szyn i kon­struk­cji sta­lo­wych w fun­da­men­tach. Bez­kur­czo­wa. Prze­świt mię­dzy brze­giem ele­men­tu ko­twio­ne­go a po­wierzch­nią otwo­ru mon­ta­żo­we­go po­wi­nien wy­no­sić 20÷50 mm. Przy prze­świ­tach 50÷100 mm do za­pra­wy na­le­ży do­da­wać kru­szy­wa o uziar­nie­niu 4÷8 mm. Rów­nież do wy­ko­ny­wa­nia pod­le­wek pod cięż­kie kon­struk­cje, za­le­wa­nia po­łą­czeń pre­fa­bry­ka­tów i ubyt­ków w po­sadz­kach. Za­ro­bio­ną wo­dą za­pra­wę na­le­ży zu­żyć w cią­gu 60 mi­nut. Szyb­ko osią­ga bar­dzo wy­so­ką wy­trzy­ma­łość. Nie za­wie­ra chlor­ków i ce­men­tu gli­no­we­go. Mo­że być sto­so­wa­na we­wnątrz i na ze­wnątrz bu­dyn­ków.


ZUŻYCIE: ok. 1,8 kg/dm3 wypełnianej objętości

Produkt występuje w kategoriach
Prezentowane ceny są orientacyjnymi cenami brutto. Cena w sklepie może różnić się od prezentowanej ceny. Niniejsza prezentacja towarów nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Dla towarów na zamówienie i towarów, których stan magazynowy wyczerpał się, prezentowane ceny są jedynie orientacyjne i mogą znacznie różnic się od aktualnych. System aktualizacji danych o towarach aktualizuje dane cyklicznie. Ostatnia data i godzina aktualizacji są prezentowane wraz z towarem. W celu zakupu lub rezerwacji towaru nalezy skontaktować się ze sklepem. Zdjęcia produktów mogą różnić się od rzeczywistego wygladu towaru. Odwzorowania kolorów widziane na monitorze lub innym urządzeniu mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów produktu.


Zobacz wszystkie produkty

Trwa ładowanie...

Inspiracje

Trwa ładowanie...